Преводачи – кариери

Преводачи – кариери

ПРЕВОДАЧИ в агенция „АПОСТИЛ“ имат възможност за:

– Работа за преводачи на хонорар.

– Работа на хонорар като „Заклет преводач“.

преводачи

преводачи на хонорар

Работа за преводачи на хонорар

Одобрените преводачи от първа и втора група езици в агенция „АПОСТИЛ“ могат да получат такъв обем материали за превод, какъвто могат и желаят да поемат.

преводачи

преводачи

Работа за преводачи като Заклет преводач

Предлагаме на преводачи, работещи с нашата Агенция и отговарящи на изискванията на Консулски отдел (КО) на Министерството на външните работи (МВнР), съдействие за регистрация като „Заклет преводач“.

ВАЖНО! Преводачите, желаещи да бъдат регистрирани като „Заклет преводач“,  вече имат възможност да го направят без да се обръщат към агенции, като подават необходимите документи директно в Дирекция КО на МВнР.

Необходимите документи за преводачи:

1. Нотариално заверено копие от документа за завършено езиково образование или за вида и степента на придобитата езикова квалификация.

Степента за владеене на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:

а/ заверено копие от диплома за завършено висше образование по съответния
език с общ успех не по-нисък от 4,50. Втора специалност по съответния език от завършено висше образование.

б/ заверено копие на диплома за висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика и завършено с диплома или десертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от 4,50.

в/ заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България, или
училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводача, с успех не по-нисък от 4,50.

г/ заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалността
при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по ниска от 4,50.

д/ заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика.

Когато дипломите са издадени от чужди училища или университети е необходимо същите първо да се легализират в МОМН. При представяне на диплома на чужденец, освен степента на владеене на съответния език е необходимо да се представи и документ, който удостоверява владеенето на български език.

2. Декларация

Нотариално заверена декларация по чл. 290, ал. 2, от НК, с която преводачът декларира, че отговаря за достоверността на извършените от него преводи и други книжа. В същата декларация е посочена и преводаческата агенция, към която той ще работи.

3. Спесимен от подписа си, който ще полага върху преведените документи.

Одобрените преводачи ще могат да извършват официални преводи на официални документи.

преводачи

преводачи

Работа на пълен работен ден като „Офис сътрудник“ – не е актуално към момента.

Агенция „АПОСТИЛ“ НЕ търси да назначи за офиса си в София „Офис сътрудник“ на пълен работен ден.

Основни отговорности:

– приемане на поръчки за преводи и легализации

– възлагане на задачи на подходящи преводачи

– получаване, проверка, оформяне и издаване на превода към клиента

Изисквания:

– завършено висше или средно образование

– добро владеене на немски език

– високо ниво на компютърна грамотност и умения за работа с офис техника

Предимства:

– владеене на втори език

– опит на подобна позиция

– препоръки

Фирмата предлага:

– дългосрочен ангажимент на трудов договор

– отлични условия за работа

Ако желаете да намерите интересна и динамична работа с дългосрочна ангажираност, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, на което ще получат повече информация за условията на работа.

Личните данни са защитени по ЗЗЛД.

Агенция „АПОСТИЛ“ предлага работа на хонорар за квалифицирани преводачи на свободна практика от и на всички езици.

При желание от ваша страна да работите с нас като преводач, моля изпратете ни мотивационно писмо и CV .

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация – телефони, адрес или email

За нас

Преводачески услуги

Полезно