Преводи – писмени и устни


ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

ПРЕВОДИ от професионални преводачи, регистрирани в МВнР.

Агенция ТрансЛег извършва писмени преводи както на официални Документи (официален превод*), така и на Икономическа, Техническа, Правна, Медицинска и др. тематика.

Преводите се извършват от преводачи, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

* – официален превод е превод на документ, извършен от оторизирана от Консулски отдел на МВнР агенция за преводи, на бланката и с печата на фирма и подписа от заклет преводач.

ТрансЛег – гаранция за най-добра ЦЕНА

преводи

преводи

ЦЕНИ и СРОКОВЕ за писмени преводи на лични документи, фирмени документи, медицински документи, финансови документи, техническа литература, художествена литература и лична / бизнес кореспонденция:

АНГЛИЙСКИ

ИСПАНСКИ

ИТАЛИАНСКИ

НЕМСКИ

РУСКИ

ФРЕНСКИ

ГРЪЦКИ

МАКЕДОНСКИ

ПОЛСКИ

ПОРТУГАЛСКИ

РУМЪНСКИ

СЛОВАШКИ

СРЪБСКИ

ТУРСКИ

УКРАИНСКИ

ХОЛАНДСКИ

ХЪРВАТСКИ

ЧЕШКИ

АЛБАНСКИ

АРАБСКИ

АРМЕНСКИ

ДАТСКИ

СЛОВЕНСКИ

УНГАРСКИ

ШВЕДСКИ

ВИЕТНАМСКИ

ИВРИТ

КИТАЙСКИ

КОРЕЙСКИ

НОРВЕЖКИ

ФАРСИ

Агенция ТрансЛег предоставя услуги както за София, така и за цялата страна.

Виж крайните цени за преводи и легализация на най-търсените услуги ТУК.

Оценка на обема на писмени преводи

Обемът на писмени преводи може да се установят на основание дума, ред, стандартна страница.

В отделните държави исторически са се наложили различни единици за измерване обема на писмения превод. В някои страни е прието стойността на превода да се базира на дума, без да се отчита броят букви в нея (САЩ, Франция, Швеция и други). В други — на базата на блок от хиляда думи (Великобритания и Ирландия). В трети — за един ред, като стандартният ред съдържа 55 символа (Германия).

В България и някои други страни за основа се взима стандартната (условната) страница, съдържаща 1800 печатни знака готов превод. За печатни знаци се считат всички видими печатни знаци (букви, цифри, препинателни знаци и т.н.) и всички паузи между думите. Количеството символи в документа много лесно се определя чрез програмни продукти, например функцията „Word Count“ в Microsoft Word или програмата Any Count.

Исторически тази мерна единица идва от обема текст, съдържащ се в една машинописна страница (58-60 символа в ред, 28-30 реда на страница).

преводи

преводи

Оформяне на превода и заверка на подписа на преводача върху преводи на документи и книжа

Заверка на подписа на преводача върху преводи на документи и книжа, на основание чл. 21 а, ал.2 от Правилника, се извършва само ако:

  • документите и книжата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверявания и легализации, съгласно изискванията на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
  • преводите предават дословно вида, атрибутите и превеждания документ, без поправки, заличавания, вмък: не се допуска наличие на елементи на национален флаг описва вида и се превежда пълното съдържание на всички допълнителни текстове, удостоверявания, заверки и легализации върху превежданите документи и книжа.
  • преводите са само в оригинал, едноцветно отпечатани на хартия формат A4. Всички страници на превода трябва да бъдат номерирани и подписани от преводача. В края на превода задължително се изписва на български или на съответния чужд език следният текст: „Подписаният/ата ………………………………………………..

  удостоверявам верността на извършения от мен превод от ……………………………….. език на

  ………………………….. език на приложения документ …………………………………………………………..

  (описва се вида на документа и неговите атрибути – №, серия, дата, съдържащи се заверки и удостоверявания). Преводът се състои от…………… стр.

  Преводач:

  Под подписа или след него се изписват собственоръчно трите имена на преводача.

  – имената и подписа на преводача са непосредствено след края на текста без да се допуска да бъдат на отделна страница или да има празни полета;

  – преводите са свързани от преводача по неделим начин: с надлежно заверения и

  удостоверен преведен документ;

  – след декларацията на преводача е предвидено място за полагане на стикера за заверка.

Превод на майчиния език

Приема се, че майчиният език се познава най-добре. Затова професионалният превод обикновено означава превод от чужд език на майчиния. В практиката обаче един преводач най-често превежда двупосочно — от майчиния език към чуждия и обратно. В някои отделни случаи на билингвизъм или мултилингвизъм преводачът може да познава повече от един език еднакво, почти на нивото на майчиния език. Но в този случай се приема, че първият език, този на който е проговорил и езикът, който се ползва в семейството, е най-добре познат. Билингвизъм и мултилингвизъм може да има, ако родителите говорят на различни езици, например заради мястото на живеене. Много доброто познаване на езика може да се постигне и при живеене в страна, където този език се говори. Обикновено езиците, които преводачът говори, се подреждат като: майчин, първи чужд, втори чужд и т.н.

Агенция ТрансЛег предлага писмени и устни преводи на майчиния език на английски, арабски, арменски, руски, турски и други езици.

УСТНИ ПРЕВОДИ

преводи

преводи

Агенция ТрансЛег предоставя услуги в областта на устни преводи (ЦЕНИ): придружаване при бизнес преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори и други специални и извънредни случаи.

Симултанен Превод. От кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.

Поради естеството на услугата е важно да направите Вашето запитване и съответно да потвърдите ангажимента поне една седмица предварително. При възможност ще е добре да предоставите максимално количество предварителна информация.  Важната информация е терминологията и условията, при които ще се провежда съответното мероприятие.

Цената се определя на ден, за екипа.

Консекутивен Превод. С изчакване при преговори и семинари. Извършва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от естеството на работата.

Поради спецификата на всяка конкретна ситуация, изискваща консекутивен превод, цената се определя на час, в зависимост от естеството на превода и езика.

Придружаване. При осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика.

Цената се определя на час, за един преводач.

За повече информация и безплатни консултации не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация – телефони, адрес или email

Някои любопитни факта за превода от издание „Експрес“:

1. Свети Йероним превежда Библията на латински през IV в. Неговият превод, известен като „Вулгата“ е официална библия на католическата църква до XVI в.

2. Според международния индекс на ЮНЕСКО на преводните книги по света най-превежданите автори на художествена литература са Агата Кристи, Жул Верн и Уилям Шекспир.

3. Най-превежданата книга в света е Библията, следвана на второ място от детската книга „Приключенията на Пинокио“ от Карло Колоди.

4. Думата превод идва от латинската дума за „да се мести от едно място на друго“.

5. Битие 1:1 от Библията се превежда на клингонски (бел. ред.: клингоните са извънземна раса от планетата Кронос във фантастичната вселена на „Стар Трек“) като „Daq tagh joH’a’ chenmoHta’ chal je tera“.

6. Оригиналният текст на произведението „Война и мир“ на руския писател Лев Толстой на руски и френски език съдържа около 460 хил. думи. В английския превод има около 560 хил. думи.

7. Терминът „черна дупка“ за разпаднала се звезда на френски буквално се превежда като труден период.

8. Най-често се превежда от английски, френски, немски, руски и италиански език.

9. Езиците, на които най-често се превежда са немски, френски, испански, английски и японски.

10. „Поезията е това, което се губи в превода“, казва Робърт Фрост (бел. ред. американски поет, четирикратен лауреат на наградата „Пулицър“).

ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 96 ОТ 1982 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1983 Г.) (извадка)

Чл. 1.
1. Писмени преводи на документи и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи (МВнР). В чужбина преводите се извършват от дипломатическите и консулските представителства на Република България.
2. МВнР, респективно отдел „Консулски“, може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми.
3. МВнР чрез отдел „Консулски“ осъществява контрол върху качеството на преводите и оформянето на преведените документи и други книжа. При констатиране на системни пропуски в качеството на преводите и тяхното оформяне Министерството на външните работи може да прекрати сключените договори.
4. Лицата, които извършват преводи в МВнР, се определят от министъра на външните работи, а в чужбина – от ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство. Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.
Чл. 18.
1. Министерството на външните работи, дипломатическите и консулските представителства на Република България и сключилите договор с Министерството на външните работи фирми за преводи извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд език на български само ако тези документи са легализирани по реда, посочен в глава втора на този правилник.
2. Преводите от сключилите съответни договори с Министерството на външните работи се извършват на специални бланки или официално оформени фирмени знаци, ако се използува компютърна или лазерна техника. Лицата, които извършват тези преводи, отговарят за тяхната достоверност съгласно закона.
Чл. 19.
1. Дипломатическите и консулските представителства на Република България и сключилите съответни договори с Министерството на външните работи фирми за преводи могат да извършват преводи на частни документи, без тези документи да бъдат предварително заверени, освен ако те съдържат въпроси за прехвърляне на имуществени права и задължения.
2. При извършване на писмени преводи по предходната алинея от дипломатическите и консулските представителства на НРБ под тях се поставя изричната уговорка „за верността на превода, но не и за автентичността на документа“. В такъв случай дипломатическите и консулските представителства не отговарят за автентичността на документа.
Чл. 20.
Писмени преводи от един чужд език на друг не се извършват направо, а само след като документът бъде преведен от единия чужд език на български, а след това от български на втория чужд език. В този случай се събират такси и за двата превода.
Чл. 21.
Преводи, в които са допуснати поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, са невалидни.
 .
Агенция ТрансЛег оторизирана от Министерството на външните работи на Република България да извършва преводи на документи от български на чужди езици и от чужди на български език.