Заклет преводач

Заклет преводач

ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ – какво означава и как се става Заклет преводач при МВнР

Какво означава „Заклет преводач“ при МВнР?

Заклет преводач е преводач, отговарящ на изискванията и одобрен от Консулски отдел на МвНР за извършване на официални преводи. Такъв преводач получава статут на заклет преводач. Заклети преводачи могат да извършват официални преводи на официални документи.

Какво означава „Официален превод“?

Официален превод е превод, направен на фирмена бланка с печат на преводаческа агенция и удостоверен с декларация и подпис на заклет преводач.

Как се става „Заклет преводач“?

Заклети преводачи могат да бъдат дееспособни физически лица, които са българи или чужденци, с право на постоянно пребиваване в България и които притежават степен на владеене на съответния чужд език.

заклет преводач
заклет преводач

Министерството на външните работи (МВнР) прие решение да позволи на преводачите, регистрирани в една от преводаческите агенции, сключила договор с Консулски отдел (КО) на МВнР за извършване на лицензирани езикови услуги (Заклет преводач), да превежда и да подписва своите преводи като такъв за всяка друга лицензирана преводаческа агенция.

По този начин това решение дава възможност на преводачите, регистрирали се като Заклет преводач в една преводаческа агенция, да работят като Заклет преводач и за всяка друга преводаческа агенция, сключила договор с КО на МВнР.

Според последните изменения в правилника, преводачи, желаещи да бъдат регистрирани като „заклет преводач“, вече имат възможност да го направят без да се обръщат към агенции, като подават необходимите документи директно в Дирекция КО на МВнР.

Какви документи са необходими за „Заклет преводач“?

Преводачите, желаещи да бъдат регистрирани като Заклет преводач в Дирекция Консулски отношения на Министерство на външните работи към определена агенция, трябва да представят следните документи:

  1. Оригинална декларация на преводача за неговата отговорност по НК за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа. (виж по-надолу).
  2. Заверено копие от документа за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език, посочен като работен от конкретния преводач.
  3. Документ, удостоверяващ степен на владеене на съответния чужд език.
  4. Заявление по следния образец:

Вх. №………………                                                    ДО

ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ“
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за заклет преводач

първоначално вписване           издаване на потвърждение           промяна на обстоятелства

ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

ИМЕ ПРЕЗИМЕ: 
ФАМИЛИЯ: ГРАЖДАНСТВО: 
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: ЕГН/ЛНЧ: 
АДРЕС ЗА КОНТАКТ:ПК, гр./с.:……………………………………………………………….. ул./ж.к./бл.,вх.,ет.,ап.:………………………………………………….. …………………………………………………………………………… тел., ел. поща:……………………………………………………………

Ще осъществявам преводаческата си дейност под следната форма:

 

Физическо лице,  упражняващо свободна професия, с БУЛСТАТ……………………

 

Едноличен търговец, ЕИК…………………………………………………………………

 

Собственик и съдружник на търговско дружество с ЕИК и БУЛСТАТ.………………

 

Трудови и граждански правоотношения с фирмите:……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

( Отбелязва се вярното, като се допълват конкретизиращи данни )

Декларирам, че съм съгласен/а личните ми данни и данните от представените документи да бъдат обработвани за целите на настоящото заявление за включване/поддържане в Списък на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България.

В качеството си на заявител декларирам, че документите и данните, посочени в настоящото заявление са истински .

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни.

ЛИЧНИ ДАННИ НА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ

ИМЕ ПРЕЗИМЕ: 
ФАМИЛИЯ: ЕГН (личен или идентификационен номер) 
 ИмеЕИК
Представител на фирма:  
АДРЕС ЗА КОНТАКТ:ПК, гр./с.:……………………………………………………………….. ул./ж.к./бл.,вх.,ет.,ап.:………………………………………………….. ………..………………………………………………………………… тел., ел. поща:……………………………………………………………

В качеството си на пълномощник декларирам, че заявлението за включване в Списък на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа и документите към него са ми предоставени от заявителя. Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да бъдат разгледани документите ми за включване в Списък на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България за следните езици:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Описание на документаНомер и датаКопия PDF формат
IНотариално удостоверено копие на документ за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език, посочен като работен като доказателство за степен „владеене” на съответния чужд език. Степента „владеене” на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:  
1.диплома за завършено в Република България или диплома или друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална образователна степен „бакалавър“ – за съответния чужд език, както и за втора филологическа специалност, ако средният успех от нея е не по-нисък от „мн. добър 4,50”  
2.диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на съответния език в чуждестранно висше учебно заведение  
3.диплома за завършено в Република България или диплома или друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, при условие че оценката от изпита е не по-ниска от „мн. добър 4,50”  
4.диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за изучавания чужд език не по-малък от 800 учебни часа  
5.документ за завършено средно образование в чужбина или в училище на чужда държава на територията на Република България – за чуждия език, на който е водено обучението през последните три години преди дипломирането  
6.документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на съответния чужд език със срок на редовно обучение не по-малък от една година  
7.сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за владеене на съответния език за ниво С1 и С2 на Европейската езикова рамка и съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания  
8.заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:  Английски език – TOEFL; ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове;  Френски език – DELF (последно ниво), издаден от френските културни институти в чужбина; – Испански език – DELE SUPERIOR; издаден от Институт Сервантес;  Немски език – ZMP, издаден от Гьоте Институт; единен сертификат, издаден от Езиков център Алианс ЕООД -формуляр на Гьоте институт; единен сертификат, издаден от Езиков център –Варна- формуляр на Гьоте институт;  Руски език – сертификат, издаден от Руски културен институт;  Италиански език – сертификат, издаден от Италиански културен институт. –––––––––––––––––––––––––––––- Дипломите от чужди учебни заведения и училища се разглеждат само след като са преминали през процедура за признаване   по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (Обн. – ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г.) или Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. ДВ. бр.60 от 22.07.2005г., изм. ДВ. бр.32 от 28.04.2009г., изм. ДВ. бр.78 от 7.10.2011г., изм. ДВ. бр.88 от 8.10.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 27.05.2014г., отм. ДВ. бр.74 от 20.09.2016 г.); За останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен “владеене” на съответния език по общо европейската езикова рамка отговарящ на ниво С1 и C2; При представяне на диплома от чужденец, с разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в РБ, и който отговаря на условията за достъп до пазара на труда по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност освен степента на „владеене” на съответния език, от и на който ще извършва преводи е необходимо да бъде представен и документ, удостоверяващ владеенето на български език.  
IIОригинална Декларация – образец на преводача за неговата отговорност по НК за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа  

ПРИЛОЖЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

…………………………………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че съм запознат/а с общите изисквания за оформяне на превод и потвърждавам  спазването им при извършване преводи от мен.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРЕВОД:

1

Преводи на документи и други книжа се извършват, само ако документите и книжата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверявания и легализации съгласно изискванията на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и  други книжа (Обн. ДВ,  бр.73 от 12.09.1958 г., последно изм. ДВ, бр.103 от 25.12.1990 г., изм. и доп., бр.95 от 28.11.2017 г.), Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ, бр.45 от 11.05.2001 г.) или разпоредбите на сключените от Р България договори за правна помощ, предвиждащи освобождаване на документите от легализация.

2

Преводите трябва да предават дословно вида, атрибутите и цялото съдържание на превеждания документ, без поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, като не се допуска наличие на елементи на национален флаг и герб. Задължително се описва вида и се превежда пълното съдържание на всички допълнителни текстове, удостоверявания, заверки и легализации върху превежданите документи и книжа.

3

Преводите трябва да бъдат само в оригинал, едноцветно отпечатани на хартия формат А4. Всички страници на превода трябва да бъдат номерирани, парафирани от преводача. В края на превода задължително се изписва на български или на съответния чужд език следният текст: “ Подписаният/ата ………………………………….. удостоверявам верността на извършения  от  мен  превод  от  ………………………..  език  на  ………………………….  език  на приложения документ ……………………………….. (описва се вида на документа и неговите атрибути – №, серия, дата, съдържащи се заверки и удостоверявания). Преводът се състои от …………… стр. Преводач: ……………(подпис)”. Под подписа или след него се изписват собственоръчно трите имена на преводача.

4

Имената и подписа на преводача следва да бъдат непосредствено след края на текста без да се допуска да бъдат на отделна страница или да има празни полета;

5

Преводите следва да бъдат свързани от преводача по неделим начин с надлежно заверения и удостоверен преведен документ.

6

След декларацията на преводача да бъде предвидено място за полагане на стикера за заверка и при необходимост за залепване на необходимите държавни таксови марки.

Дата на внасяне:………………..                                  Заявител:……………………..

/подпис/

Собственоръчно изписване на имената

Подписът се поставя пред длъжностното лице

Декларация на преводача

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /ата/………………………………………………………………………………………………………………………. ,

ЕГН/ЛНЧ :…………………… , притежаващ /а/ л.к. №………………………………….. ,

издадена от……………………………………………………….. на……………………………………………………………………….. ,

с постоянен адрес: гр…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….. , тел…………………………………………………………………………….. ,

притежаващ /а/ диплома за завършено ……………………………………………….  образование серия

………….. №……………………….. от………….. ,

както и документ за езикова квалификация:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М,

че в качеството си на преводач ще извършвам преводи на документи и други книжа от/на следните езици:

……………………………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 290, ал.2 от Наказателния кодекс за достоверността на преводите на документи и други книжа, извършвани от мен.

Декларирам, че за удостоверяване на извършваните от мен преводи ще се подписвам по следния начин:

…………………….            ………………………         ……………………….

Гр. ..

Дата

Декларатор: ……………………………………….

Подпис и собственоръчно изписване на имената

(следва нотариална заверка на подписа)

Полезно

Последни публикации

Преводачески услуги

За нас