Заклет преводач


ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ – Какво означава и как се става Заклет преводач

Последните новини от МВнР – Регистрация и работа за Заклети преводачи – Заклет преводач

Министерството на външните работи (МВнР) прие решение да позволи на преводачите, регистрирани в една от преводаческите агенции, сключила договор с Консулски отдел (КО) на МВнР за извършване на лицензирани езикови услуги (Заклет преводач), да превежда и да подписва своите преводи като такъв за всяка друга лицензирана преводаческа агенция.

По този начин това решение дава възможност на преводачите, регистрирали се като Заклет преводач в една преводаческа агенция, да работят като Заклет преводач и за всяка друга преводаческа агенция, сключила договор с КО на МВнР.

Регистрация и работа за Заклети преводачи

Какво означава „Заклет преводач“?

Заклет преводач е преводач, отговарящ на изискванията и одобрен от Консулски отдел на МвНР за извършване на официални преводи към определена агенция. Такъв преводач получава статут на заклет преводач. Заклети преводачи могат да извършват официални преводи на официални документи.

 

Какво означава „Официален превод“?

Официален превод е превод, направен на фирмена бланка с печат на агенцията и удостоверен с подпис на заклет преводач към агенцията.

 

Как се става „Заклет преводач“?

Преводачът, за да може да стане Заклет преводач, е необходимо той да бъде включен към преводаческа агенция, сключила договор с Дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи. Заклети преводачи могат да бъдат дееспособни физически лица, които са българи или чужденци, с право на постоянно пребиваване в България и които притежават степен на владеене на съответния чужд език.

Заклет преводач

Вакантни места в Агенция ТрансЛег

 

Какви документи са необходими за „Заклет преводач“?

Преводачите, желаещи да бъдат регистрирани като Заклет преводач в Дирекция Консулски отношения на Министерство на външните работи към определена агенция, трябва да представят следните документи:

  1. Оригинална декларация на преводача за неговата отговорност по НК за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа. В декларацията трябва да се съдържат: личните данни на лицето, адреса, вида и номера на документа за езиково образование и/или квалификация, наименованието на фирмата, за която работи. В отделен абзац на същата декларация се изписва текста: “Декларирам, че извършваните от мен преводи ще подписвам по следния начин ……………………”, като се полага и образец от подписа.
  2.  Заверено копие от документа за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език, посочен като работен от конкретния преводач.
  3.  Документ, удостоверяващ степен на владеене на съответния чужд език.

 

Декларация на преводача

Декларация за постоянно пребиваване в Република България (за чужденци)

 

 Степента “владеене” на езика за  „Заклет преводач“ се установява чрез представяне на следните документи:

а/ Заверено копие на диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от добър 4.50

б/ Втора специалност по съответния език от завършено висше образование

в/ Заверено копие на диплома за завършено висше образование или следдипломна квалификация. За която при постъпването се изисква владеене на езика и завършена с диплома или дисертация на съответния език. Общ успех от дипломата да не е по-нисък от много добър 4.50

г/ При представяне на диплома от чужденец, освен степента на „владеене” на съответния език, от и на който ще извършва официални преводи е необходимо да бъде представен и документ удостоверяващ владеенето на български език

д/ При настъпили промени или разлики във фамилното име в дипломата с това в декларацията, в следствие на сключен граждански брак или развод, е необходимо да бъде предоставена нова декларация с името, с което лицето е регистрирано по лична карата и ще подписва направените от него преводи

г/ Заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България. Или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводачът, с успех не по-нисък от много добър 4.50

 д/ Заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4.50

е/ Международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:

Английски език

– ESU 6,7, 8 & 9

Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9

UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4

Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher

Trinity 10,11 & 12

LCCI SEFIC-Intermediate & Advance

А също така приравнените към тях американски тестове

Френски език – DАLF /последно ниво/, издаден от френските културни институти в чужбина

Испански език– DELE SUPERIOR

Немски език – ZMP, издаден от Гьоте Институт

За останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен “владеене” на съответния език отговарящ на ниво C2.

Дипломите от чужди училища се разглеждат само след легализация от МОМН.

 

Агенция ТрансЛег e специализирана агенция за преводи и легализация на документи, оторизирана от МВнР.

Преводачите, желаещи да бъдат регистрирани като „заклет преводач“ в Дирекция КО на МВнР към агенция ТрансЛег, моля да ни пишат на e-mail:

office.prevodibg@gmail.com

Агенция ТрансЛег предлага работа на хонорар за преводачи не са регистрирани като „заклет преводач“ от и на всички езици.

 

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни информация – телефони, адрес или email